top of page
Multicolored_Buildings_Decor_PNG_Clip_Ar

RODO

Informacja o RODO dla Wspólnot Mieszkaniowych

1. Administratorem danych osobowych właścicieli lokali jest właściwa Wspólnota Mieszkaniowa (dalej ADO).

2. Niniejsza informacja została sporządzona w wykonaniu dyspozycji zawartej w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie),

3. KENPOL  Sp. z o. o., ul. Rembielińska 20/206A, 03-352 Warszawa, Spółka wpisana do Sądu Rejonowego dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000382176., jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia, czyli przetwarza Państwa dane osobowe w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej.

4. Dane osobowe przetwarzane są na następującej podstawie prawnej oraz w następującym celu:

a. art. 6 ust 1 lit. c i d Rozporządzenia – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, polegających na sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną w rozumieniu Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali(Cel). Dane osobowe przetwarzane są przez okres w jakim lokator, którego dane osobowe dotyczą jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz przez okres do upływu terminów przedawnienia roszczeń.

b. art.6 ust.1 pkt.c Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na wypełnieniu obowiązków rachunkowych, podatkowych, fiskalnych, ubezpieczeniowych, socjalnych wynikających lub związanych z przynależnością właściciela lokalu, którego dane dotyczą do Wspólnoty Mieszkaniowej.

c. art.6 ust.1 pkt.c Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO polegającego na archiwizowaniu i przechowywania dokumentacji związanej z zarządem nieruchomością wspólną. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 10 lat od momentu zakończenia przetwarzania na innych podstawach prawnych.

5. Odbiorcami danych osobowych są Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, właściciele lokali, uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Kenpol oraz mogą być inne podmioty przetwarzające w rozumieniu Rozporządzenia.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – na zasadach wskazanych w Rozporządzeniu (art. 15-22 Rozporządzenia).

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy. Każdy właściciel lokalu należący do Wspólnoty Mieszkaniowej  zobowiązany jest do podania danych osobowych. Nie podanie danych osobowych mogłoby narazić na szkodę właściciela nieruchomości lub Wspólnotę Mieszkaniową oraz wpłynąć na wzajemne prawa i obowiązki.

8. ADO nie przetwarza danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.


- KONTAKT

KENPOL Sp. z o. o.

ul. Jagiellońska 75 lok. 22
03-215 Warszawa
NIP: 5252504659

bottom of page