top of page
Multicolored_Buildings_Decor_PNG_Clip_Ar

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kogo dotyczy RODO?

RODO dotyczy wszystkich podmiotów na terenie UE, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe osób fizycznych do celów swojej działalności. Należą do nich również wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe i inne podmioty.

 

Czy wspólnota jest administratorem danych?

Każda wspólnota jest administratorem danych osobowych. Na każdego administratora danych osobowych nałożone są obowiązki związane z ochroną danych osobowych.
Firma Kenpol Sp. z o.o. jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów o współpracy z poszczególnymi podmiotami.

 

W jakim celu przetwarzamy dane?

Państwa dane są przetwarzane w następujących celach: prowadzenie korespondencji wynikającej z realizacji Ustawy o własności lokali, prowadzenie korespondencji wynikającej z realizacji obowiązujących aktów prawnych innych niż wyżej wymieniony, prowadzenie bieżącej korespondencji administracyjnej w tym również w sprawach rozliczeń kosztów wspólnych i mediów w lokalu.

 

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, adres we Wspólnocie, nr miejsca postojowego, nr boksu, nr komórki lokatorskiej, nr pom. gospodarczego, wielkość udziału w lokalu i we wspólnocie, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny.

 

Od kogo pozyskujemy dane?

Państwa dane pozyskujemy od Administratora danych osobowych (Wspólnota), od Państwa jako właściciela lub współwłaściciela lokalu lub od zbywcy nieruchomości, której Państwo są właścicielem.

 

Komu przekazujemy dane?

Informujemy, że Państwa dane są przekazywane naszym współpracownikom, którzy realizują razem z nami obowiązki administrowania/zarządzania nieruchomością. W przypadku zmiany podmiotu współpracującego, informujemy Administratora (Wspólnotę) o zmianach a Administrator danych ma prawo sprzeciwić się temu. Wszyscy nasi współpracownicy (podmioty działające na podstawie umowy podpowierzenia przetwarzania danych) mają identyczne obowiązki wdrożenia środków bezpieczeństwa, środków organizacyjnych i technicznych celu stosowania się do przepisów RODO.
Jednocześnie oświadczamy, że nie przekazujemy danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Ile czasu przetwarzamy dane ?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane (również w sposób zautomatyzowany) wyłącznie w celu określonym w niniejszej informacji. Przetwarzamy dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora oraz z umową o zarządzanie i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa. Dane będą przetwarzane w terminie maksymalnym do 12 miesięcy od dnia zbycia udziału lub lokalu mieszkalnego, niemieszkalnego lub/i miejsca postojowego, którego jest Pan/Pani Właścicielem (Współwłaścicielem) albo do czasu zakończenia umowy o administrowanie/zarządzanie nieruchomością i jej rozliczenia, w tym uregulowania należnych zobowiązań. Po zakończeniu świadczenia usług na rzecz Administratora Państwa danych, dane te zostaną usunięte lub zwrócone Administratorowi w całości.

Przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania (poprawienia), ograniczeniu przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

  • prawo do usunięcia danych, jeśli dane Pana/Pani nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane a Wspólnota nie ma podstaw do ich przetwarzania np. w celu realizacji obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń ( motyw 52 art. 9 ust. 2 lit. f, art. 17 ust. 3 lit. e RODO).

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • o ile przepisy prawa wymagały wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych a zgodę Wyraziliście, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie w taki sposób w jaki została ona udzielona.

bottom of page