top of page

ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI

Nowoczesność oraz prestiż

Struktura organizacyjna naszej firmy jest skonstruowana tak, aby zapewnić łatwy kontakt i dobrą komunikację z mieszkańcami oraz Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej. Za każdą nieruchomość odpowiada konkretny zespół, składający się m.in. z administratora i szefa zespołu. Zadaniem administratora jest bieżące wykonywanie obowiązków administracyjnych, natomiast szef zespołu kontroluje pracę administratora i wspiera jego działania.

Przy obsłudze nieruchomości współpracujemy z wyspecjalizowanymi firmami gwarantującymi odpowiedni poziom usług w zakresie ochrony, utrzymania czystości, konserwacji urządzeń i instalacji oraz utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości.

GŁÓWNE OBSZARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI OBEJMUJĄ

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI POD ADMINISTRACJĘ LUB ZARZĄD 

        Następuje to poprzez protokolarne przejęcie nadzoru nad nieruchomością od poprzedniego administratora lub dewelopera wraz z kompletem dokumentacji administracyjnej, dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i innymi informacjami.

BIEŻĄCA OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 

Utrzymanie nieruchomości w nienagannym stanie, który będzie spełniał oczekiwania właścicieli i użytkowników lokali zgodnie z zapisami w umowie i ogólnie przyjętymi standardami. Jako Zarządca dbamy  o stan techniczny budynku, ład i porządek na obiekcie, jak i jego prawidłowe funkcjonowanie ( m.in. prawidłowy dostęp do mediów)

SPRAWY BUDOWLANE

Nadzór nad terminowym zlecaniem kontroli technicznych, okresowych obowiązkowych kontroli nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,

Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,

Kontrolę i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację budynku i jego elementów,

Kontrolę i nadzór nad odbiorem prac remontowo/modernizacyjnych realizowanych na obiekcie.

Zaopatrzenie nieruchomości w media:

Kontrolę i nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,

Kontrolę i nadzór nad działaniem pozostałych firm usługowych związanym z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości,

Kontrolę i nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków,

Odczyty liczników w części wspólnej nieruchomości w celu kontrolowania rozliczania dostaw mediów dla nieruchomości,

Odczyt liczników w lokalach indywidualnych.

UTRZYMANIE PORZĄDKU NA TERENIE OBIEKTU

Inwentaryzowanie części wspólnych nieruchomości (m.in. inwentaryzowanie spisu kluczy, majątku, urządzeń i materiałów znajdujących się na terenie nieruchomości),

Kontrolę i nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali.

 

DZIAŁANIE NA KORZYŚĆ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

 

Przygotowywanie zapytań ofertowych na realizację danych robót, dostaw i usług (renegocjacja istniejących umów lub negocjacja nowych),

Analiza i doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości,

Bieżące prowadzenie inspekcji wykonywanych prac w celu weryfikacji jakości usług realizowanych przez dostawców usług dla nieruchomości, sporządzanie stosownych protokołów uzupełnionych o dokumentację techniczną,

Egzekwowanie poprawnego wykonywania usług i prac przez firmy zewnętrzne.

 

KONTATK ZE WSPÓLNOTĄ I JEJ CZŁONKAMI M. IN.:

 

Kontaktowanie się z administratorem nieruchomości – bezpośrednio, drogą telefoniczną lub mailową,

Obecność administratora na terenie obiektu w ustalonych dniach i godzinach,

Bieżące informowanie mieszkańców (mailowo, informacja na tablicach informacyjnych) o zaistniałych zdarzeniach w części wspólnej nieruchomości oraz bieżące rozwiązywanie zgłaszanych problemów,

Przygotowywanie raportów z zarządzania nieruchomością,

Uczestnictwo w spotkaniach w uzgodnionych terminach i czasie ( np. coroczne spotkania członków wspólnoty, cykliczne spotkania Zarządu). Przygotowywanie i obsługiwanie zebrań sprawozdawczych.

 

INNE AKTYWNOŚCI :

 

Wsparcie w przygotowaniu do powstania wspólnoty (pomoc w tworzeniu regulaminów, w szczególności planów kont, regulaminu rozliczania mediów, regulaminu porządku domowego, regulaminu funkcjonowania ochrony, regulaminu korzystania z części wspólnych oraz bieżące dostosowanie dokumentów w zależności od potrzeb),

Weryfikowanie stanu faktycznego i formalnego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, ilości osób zamieszkałych w lokalach oraz wykazu właścicieli lokali z aktualnymi adresami do korespondencji oraz kontaktu telefonicznego,

Monitoring zawartych ubezpieczeń.

OBSŁUGA FINANSOWO KSIĘGOWA

Najlepsi specjaliści

W ramach tej usługi nasz wyspecjalizowany zespół finansowo – księgowy realizuje następujące aktywności:

realizacja obowiązków finansowo-skarbowych Wspólnoty Mieszkaniowej,

zapewnienie obsługi rachunku bankowego,

planowanie i prowadzenie sprawozdawczości w tym przygotowanie dla Zarządu informacji o poniesionych kosztach zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek przeznaczonych na ich pokrycie oraz pożytkach Wspólnoty Mieszkaniowej z nieruchomości wspólnej,

prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek wnoszonych na poczet tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w sposób określony w uchwale wspólnoty, przy wykorzystaniu profesjonalnego programu finansowo-księgowego firmy Weles 3,

wykonywanie pozasądowych czynności windykacyjnych,

zlecanie sądowych czynności windykacyjnych,

doradztwo w pozyskiwaniu środków finansowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej,

dodatkowo w celu usprawnienia obsługi istnieje możliwość uruchomienia Bankowego Systemu Płatności Masowych, który umożliwia automatyczne i bieżące księgowanie wpłat właścicieli oraz specjalną usługę tzw. e-kartoteka, która pozwala właścicielom lokali na podgląd stanu swoich rozrachunków przez Internet.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Zarządami Wspólnot oraz właścicielami lokali.

NADZÓR WIZYJNY NIERUCHOMOŚCI

pngjoy.com_focus-yellow-light-beam-png-t
pngjoy.com_focus-yellow-light-beam-png-t

Nieruchomość pod stałym nadzorem

Usługę wizyjnego nadzoru nad nieruchomością SmartCity24. Stanowi ona uzupełnienie tradycyjnego administrowania i jest narzędziem wspomagającym o dużej wartości dodanej dla mieszkańców.

System SmartCity24 pozawala na całodobowe wizyjne zarządzanie nieruchomościami. W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych pracownik obsługujący system nadzoru podejmuje działania mające na celu powiadomienie odpowiednich służb takich jak policja, straż pożarna, straż miejska lub patrol interwencyjny.

Usługa SmartCity24 jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnej ochrony, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa ponoszone są niższe koszty przez usługobiorcę.

Stały wizyjny dostęp do nieruchomości jest również świetnym narzędziem dla administratora umożliwiając mu bezpośredni nadzór i kontrolę nad firmami usługowymi działającymi na terenie nieruchomości (firma konserwującą, sprzątającą, inne).

Powyższa usługa oparta jest o wykorzystanie infrastruktury Zleceniodawcy (system telewizji CCTV na obiekcie). W przypadku braku na nieruchomości systemu CCTV lub gdy system nie umożliwia transmisji sygnału do stacji monitorowania, oferujemy Zleceniodawcy wytyczne co do unowocześnienia systemu i dostosowania go do odpowiednich standardów.

—Pngtree—beautiful cctv camera  glyph_49
%E2%80%94Pngtree%E2%80%94beautiful%20cct

OBSŁUGA TECHNICZNA I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Wieloletnie doświadczenie w optymalizacji kosztów obsługi nieruchomości

Prowadzenie dokumentacji technicznej określonej przepisami,

prawa budowlanego: książki obiektu budowlanego i innej wymaganej dokumentacji,

organizowanie kontroli stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

sporządzanie w oparciu o kontrole stanu technicznego zestawień prac remontowych określających koszt i zalecane terminy ich wykonania,

organizowanie i zapewnienie wykonania planowanych remontów wynikających z potrzeb technicznych nieruchomości,

organizowanie i nadzór techniczny nad wykonywanymi naprawami (konserwacja) remontami, inwestycjami i innymi usługami,

nadzór nad firmami świadczącymi usługi konserwacji instalacji wewnętrznych (wod-kan, c.o., ccw, gaz, inne).

nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na części wspólnej nieruchomości,

nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządkowym altan śmietnikowych,zsypów,

nadzór nad utrzymaniem terenów zielonych – koszenie i usuwanie trawy, przycinanie żywopłotów, podlewanie trawników,

nadzór nad odśnieżaniem ciągów komunikacyjnych,

kontrola pokrywy śnieżnej dachów, ewentualnie zlecanie usunięcia śniegu, lodu wyspecjalizowanym firmom.

bottom of page