top of page
Szukaj

Nowe stawki za odpady na 2022 rok

https://warszawa19115.pl/-/nowe-stawki-za-odpady


Nowy system opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Warszawie już od 1 stycznia 2022 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła nową propozycję systemu naliczania opłat za wywóz śmieci w Warszawie. Zakłada ona, że stawki mają być ustalane od gospodarstwa domowego i uzależnione od powierzchni mieszkania. Nowa metoda opiera się na wyliczeniach w zależności od gospodarstwa domowego. Mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą miesięcznie 107 zł. Jednak dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie, przewidziana jest ulga w wysokości 9 zł, dzięki której finalna opłata spadnie do 98 zł. W zabudowie wielolokalowej wysokość opłaty będzie uzależniona od powierzchni lokalu mieszkalnego. Dane odnośnie powierzchni znajdują się w ewidencji gruntów i budynków albo księdze wieczystej. W tym przypadku przewidziano pięć różnych stawek. Dla mieszkań o powierzchni do 30 mkw. opłata będzie wynosić 52 zł; od 30,01 do 40 mkw. – 77 zł; od 40,01 do 60 mkw. – 88 zł; od 60,01 do 80 mkw. – 94 zł, a dla gospodarstw powyżej 80 mkw. – 99 zł. Powyższe stawki zostały ustalone dla osób, które – zgodnie z wymogiem prawnym – będą segregować śmieci. Dla tych, którzy będą to robić w sposób nieprawidłowy lub unikać segregacji, opłata będzie wynosić dwukrotność stawki ustalonej dla osób segregujących śmieci. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustalono w wysokości 181,90 zł za rok od domku letniskowego. Ponadto, stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla pozostających w miejskim systemie gospodarki odpadami nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne, stawki opłaty ustalono od pojemności opróżnianych pojemników zgodnie z poniższym zestawieniem:

 1. 120 litrów – w wysokości 18,44 zł;

 2. 240 litrów – w wysokości 36,88 zł;

 3. 770 litrów – w wysokości 118,32 zł;

 4. 1100 litrów – w wysokości 169,03 zł;

 5. 2500 litrów – w wysokości 384,16 zł;

 6. 3500 litrów – w wysokości 537,83 zł;

 7. 4000 litrów – w wysokości 614,66 zł;

 8. 5000 litrów – w wysokości 768,33 zł;

 9. 7000 litrów – w wysokości 1075,66 zł;

 10. 10000 litrów – w wysokości 1536,66 zł;

 11. 12000 litrów – w wysokości 1844,00 zł;

 12. 14000 litrów – w wysokości 2151,33 zł;

 13. 16000 litrów – w wysokości 2458,66 zł;

 14. 20000 litrów – w wysokości 3073,33 zł;

 15. 36000 litrów – w wysokości 5532,00 zł.

Stawki wyliczone według nowych zasad będą obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Nowy system, nowe korzyści Nowy sposób naliczania opłat będzie przejrzysty i prosty w obsłudze. Propozycja zakłada, że wysokość stawki każdego miesiąca będzie stała, dzięki czemu każdy mieszkaniec będzie wiedział od razu jaką opłatę musi uiścić za wywóz śmieci. Potrzeba złożenia deklaracji wystąpi tylko w razie zmiany liczby gospodarstw domowych w nieruchomości. Deklarację należy złożyć najpóźniej do 10 lutego 2022 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców urzędu dzielnicy, w formie elektronicznej za pomocą platformy (ePUAP) albo przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy. Pierwsza opłata, zgodna z nowo obowiązującymi stawkami, powinna zostać uiszczona do 28 stycznia 2022 roku. Z pełnymi tekstami nowych uchwał można zapoznać się klikając w jeden z poniższych linków: Uchwała nr LVI/1750/2021 z 18-11-2021 Uchwała nr LVI/1749/2021 z 18-11-2021 Wykaz dokumentów odpowiednio dla rodzaju nieruchomości, potwierdzających dane zawarte w deklaracji wskazane w § 5 Uchwały nr LVI/1750/2021.

Dotychczasowe zasady i stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (obowiązujące do 31.12.2021r.) Ukryj Do 31 grudnia 2021 r. w Warszawie obowiązują dotychczasowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami – stawki uzależnione są od ilości zużytej wody. 8 lipca 2021 roku na posiedzeniu niejawnym, Sąd stwierdził nieważność podjętych uchwał wprowadzających metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależnioną od ilości zużytej wody. 23 września 2021 roku weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z dodanym przepisem art. 6j ust. 3f, w przypadku metody ustalenia opłaty od ilości zużytej wody wysokość opłaty nie może przekroczyć 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Jednocześnie, zgodnie z art. 5 Ustawy nowelizującej, gminy do końca 2021 r. muszą dostosować Uchwały dotyczące wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców do zmienionych przepisów. Wobec tego, do czasu zmiany Uchwał obowiązują dotychczasowe zasady, a wysokość ponoszonych opłat nie ulega zmianie. JAK NALICZANE SĄ OPŁATY ZA ODPADY? Rada m.st. Warszawy zadecydowała o wprowadzeniu metody naliczania opłaty od ilości zużytej wody - wskazywanej przez mieszkańców za najbardziej sprawiedliwą spośród rozwiązań, które przewidują przepisy. Ulotka Obwieszczenie Stawka opłaty miesięcznej dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych domów jest liczona wg wzoru: 12,73 zł x 1m3*. Opłata jest liczona na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy wybranych z ostatnich 12 miesięcy. * Uwaga! Zarówno w przypadku nieruchomości wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych, mieszkańcy nie zapłacą za wodę bezpowrotnie zużytą (czyli np. wykorzystywaną do podlewania ogródka), zmierzoną przez dodatkowy wodomierz. Będzie ona odliczona. W opłacie za odpady uwzględnia się ilość zużytej wody technicznej (używanej np. do mycia klatek schodowych). Więcej informacji znajdziesz na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Miesięczne opłaty za odpady przy braku danych za zużycie wody Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza głównego albo nie jest ona podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres 6 kolejnych miesięcy, opłatę naliczymy według wzoru:

 • nieruchomość zamieszkana: liczba mieszkańców x 4 m3 wody x 12,73zł,

 • nieruchomość mieszana, dla części niezamieszkanej (np. delikatesy w kamienicy, salon kosmetyczny w bloku wielorodzinnym): normy zużycia wody wg załącznika do uchwały 676/2019 x 12,73 zł za 1m3.

 • nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są objęte warszawskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – opłata naliczana według zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Sprawdź w Obwieszczeniu ile wynoszą opłaty.

Opłaty dla domków letniskowych Obecna stawka opłaty dla domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wynosi181,90 zł za rok. Jak można odliczyć wodę bezpowrotnie zużytą? Właściciele nieruchomości, np. domów jednorodzinnych, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej (korzystają z szamba), a mają dostarczaną wodę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), mogą instalować własne wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. Pomiary z tych liczników będą podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stan początkowy i końcowy wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą należy wtedy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uwaga: W takiej sytuacji wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą nie należy zgłaszać do MPWiK w m.st. Warszawie S.A., a jedynie odpowiednie informacje zawrzeć w składanej deklaracji. Co to jest legalizacja licznika wody? Warto mieć pewność, że urządzenie mierzące zużytą wodę działa prawidłowo. Dlatego każdy wodomierz co 5 lat musi przejść okresowy przegląd - to tzw. legalizacja wodomierza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami legalizacje przeprowadzane są w specjalnych punktach Głównego Urzędu Miar. Jeśli licznik nie jest uszkodzony i poprawnie mierzy przepływ wody, otrzymuje tzw. cechę legalizacyjną. Cecha legalizacyjna jest naklejana, wypalana, drukowana lub nanoszona na plombę zawieszoną na druciku wodomierza. Ważna jest przez 5 lat, ale traci ważność w przypadku:

 • stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania metrologiczne i prawne;

 • uszkodzenia wodomierza;

 • uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy je wymienić lub naprawić i ponownie zalegalizować wodomierz. W przypadku nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, wskazania dodatkowego licznika nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za zużycie wody wodociągowej. Więcej: https://mpwik.com.pl/view/legalizacja-wodomierza https://mpwik.com.pl/view/wymiana-wodomierzy-odliczajcych https://www.gum.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja/legalizacja-przyrzadu-p/82,Legalizacja-przyrzadu-pomiarowego.html Pobierz materiały o dotychczasowym systemie opłat: Ulotka

Dlaczego koszt zagospodarowania odpadów wzrósł? Ukryj Opłaty za zagospodarowanie odpadów rosną w całej Polsce. Gminy sąsiadujące ze stolicą, np. Jabłonna, Marki, Łomianki, Radzymin i Góra Kalwaria, również wprowadziły podwyżki opłat za odbiór odpadów. Stawki w tych gminach wzrosły już wcześniej i to nawet 4-krotnie. * Zmiany przepisów uderzające w samorządy Na koszt zagospodarowania odpadów komunalnych składa się wiele czynników. Większość z nich to konsekwencje nieprzemyślanych decyzji podejmowanych przez rząd i większość w parlamencie. Od 2020 r. roku gminy w całej Polsce muszą prowadzić narzuconą przepisami segregację odpadów na frakcje, co oznacza dużo wyższe koszty odbioru odpadów. W związku z tym ponad dwukrotnie wzrosła liczba kursów, jakie muszą wykonać operatorzy. To przekłada się na koszty paliwa i pracy, które są pokrywane z miejskiego budżetu. * Ceny energii, koszty pracy Na podwyżkę stawek za gospodarkę odpadami wpływają rosnące w latach 2016-2020 koszty: paliwa – wzrost aż o 40%, energii elektrycznej - o aż 67% oraz płacy minimalnej - o 25%. * Brak odpowiedzialności producentów za opakowania W Polsce producenci opakowań, np. firmy produkujące kosmetyki, produkty spożywcze czy środki czystości, praktycznie nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za wprowadzanie na rynek tworzyw sztucznych. Stawki są skandalicznie niskie, a cały koszt późniejszego zajmowania się odpadami spada na gminy i ich mieszkańców. W Polsce koszty utylizacji odpadów, np. butelek plastikowych, pokrywają mieszkańcy, natomiast w Niemczech czy Austrii – producenci odpadów, czyli koncerny. Opakowań jest na rynku coraz więcej, bo produkujące je firmy nie mają żadnej motywacji, by wprowadzić opakowania zwrotne - nie ma żadnych mechanizmów fiskalnych, które je do tego mobilizują. * Miasta nie zarabiają na surowcach i recyklingu Na rynku gospodarki odpadami jest coraz więcej surowców, których nikt nie kupuje lub kupuje za bezcen. Warszawa ponosi koszty za ich przetworzenie. Ceny np. papieru czy plastiku spadły poniżej zera. Kiedyś stolica otrzymywała za tonę sprzedanej foli 240 zł, obecnie miasto dopłaca firmie 240 zł. Sprzedaż tylko niektórych frakcji surowców jest opłacalna, ale tylko po dokładnym ich oczyszczaniu w miejscu sortowania. Część firm zajmujących się odzyskiem (ok. 25%) przestała prowadzić swoją działalność przez zmianę przepisów i postawione przez rząd wymogi. * Napływ odpadów z zagranicy do Polski Rząd pozwolił na potrojenie ilość odpadów sprowadzonych do Polski. Producentom bardziej opłaca się kupić surowce pierwotne lub wtórne sprowadzane z zagranicy niż skupować te produkowane w kraju. * Drastyczny wzrost opłaty środowiskowej W 2017 r. drastycznie wzrosła tzw. „opłata środowiskowa” za wszystkie gazy lub pyły wprowadzone do powietrza oraz umieszczenie odpadów na składowisku. Do końca 2017 r. stawka wynosiła 24,15 zł, natomiast w 2020 r. stawki wzrosły aż do 270,00 zł za tonę. Przekład się to na koszty prowadzenia działalności, dlatego firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów są zmuszone podnosić ceny. Opłata z tytułu „opłaty środowiskowej” nie zasila budżetu gminy czy przedsiębiorstwa zajmującego się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, - jest przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego. * Kosztowne wymogi dla firm zajmujących się odbiorem odpadów Rząd narzucił firmom zajmującym się odpadami nowe, bardzo kosztowne wymogi. Przykładowo, firmy muszą od 2019 r. instalować w swoich zakładach monitoring wizyjny o wysokiej rozdzielczości i instalacje przeciwpożarowe. Nowelizacja przepisów wyrzuciła do kosza wszystkie wydane dotychczas zezwolenia, a za nowe firmy muszą nie tylko uiścić stosowne opłaty, ale również wnieść wysoką gwarancję bankową. Te dodatkowe wymogi również mają wpływ na wzrost cen. * Spadek mocy instalacji przetwarzających odpady w regionie Przyczyną wzrostu opłat są też problemy ze zbytem i zagospodarowaniem odpadów. W 2019 r. w porównaniu do 2016 r. ceny za przyjęcie odpadów do instalacji przetwarzających odpady wzrosły od ponad 58% do ponad 87%. Doprowadziło do tego m.in. wyłączenie regionalnych instalacji (m.in. Radiowo) i brak Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. * System gospodarki odpadami musi się bilansować Samorząd nie może dopłacać do systemu zagospodarowania odpadów komunalnych z innych źródeł. Zgodnie z przepisami nałożonymi przez ustawodawcę system musi bilansować się, tzn. koszty funkcjonowania systemu muszą być w całości pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców i firmy. W przypadku Warszawy to koszt rzędu 1,2 mld zł rocznie, podczas gdy w 2016 r. gospodarowanie odpadami kosztowało miasto 325 mln zł.

Uchwały Ukryj UCHWAŁA NR LVI/1750/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 18 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. UCHWAŁA NR LVI/1749/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 18 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. UCHWAŁA NR XL/1254/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, UCHWAŁA NR XL/1255/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, UCHWAŁA NR XL/1256/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tekst ujednolicony UCHWAŁY NR LXI/1631/2018 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. Tekst ujednolicony UCHWAŁY NR LXI/1632/2018 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów.


83 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Ogłoszenie - rozliczenie mediów

Z powodu dokonywania rozliczeń mediów przez pracowników działu księgowego informujemy, iż w dniach 12.02-16.02.2024 r. nie będą przyjmowane telefony. Bardzo prosimy o wyrozumiałość, robimy wszystko, a

Ogłoszenie - poszukujemy firmy sprzątającej

Poszukujemy firmy sprzątającej na obiekt mieszczący się przy ul. Skarbka z Gór 138 w Warszawie. Budynek ma 14 klatek 3 piętrowych z windami plus jeden poziom garażu, teren zewnętrzny plus plac zabaw.

Comentarios


bottom of page